90-219 Łódź ul. A. Kamińskiego 27a tel. 48 42 635 61 09

Zasady funkcjonowania

Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych

Uniwersytetu Łódzkiego

 

  1. Ogólna charakterystyka

Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne to nowoczesna forma studiów interdyscyplinarnych w ramach kierunków należących do obszaru nauk humanistycznych oraz społecznych.

Nabór na Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne UŁ odbywa się według zasad rekrutacji na poszczególne kierunki studiów wchodzących w skład MISH-S. Kandydat wybiera w systemie elektronicznej rekrutacji określony kierunek studiów oraz zaznacza, iż w ramach tego kierunku ubiega się o przyjęcie na MISH-S. Na studia w ramach MISH-S przyjmowane są osoby z najwyższą liczbą punktów, które zadeklarują w systemie elektronicznej rekrutacji chęć studiowania w ramach MISH-S. Dla poszczególnych kierunków obowiązują określone limity przyjęć (patrz zakładka „Rekrutacja”). Pozostałe osoby, które nie dostaną się na studia w ramach MISH-S, będą rekrutowane na zasadach ogólnych na kierunki, na które ubiegają się o przyjęcie.

Studia na Międzyobszarowych Indywidualnych Studiach Humanistyczno-Społecznych są studiami stacjonarnymi, prowadzonymi od I roku ich trwania.

Studia I stopnia (licencjackie) w systemie Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych trwają 6 semestrów i student powinien uzyskać minimum 180 punktów ECTS w ciągu trzech lat studiów (60 w ciągu każdego roku akademickiego).

Studia II stopnia (magisterskie uzupełniające) trwają 4 semestry i student powinien uzyskać minimum 120 punktów ECTS w ciągu dwóch lat studiów (60 w ciągu każdego roku akademickiego).

Rozliczanie realizacji studiów następuje semestralnie.

Poza kierunkiem wiodącym, reprezentującym pierwszy obszar, studenci studiów I oraz II stopnia są zobowiązani do odbycia zajęć na kierunkach z drugiego obszaru nauk w ilości 40 punktów ECTS dla studentów I stopnia oraz 20 punktów ECTS dla studentów II stopnia (na temat obszarów nauk patrz Regulamin Studiów MISH-S).

Każdy ze studentów Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych jest zobowiązany z pomocą opiekuna naukowego do składania semestralnych rozkładów zajęć, na podstawie których jest wpisywany na zajęcia w systemie USOS oraz do przedstawiania rocznego indywidualnego programu studiów.

Praca licencjacka oraz magisterska dotyczy dziedziny kierunku wiodącego, choć można dopuścić wyjątki od reguły.

Na Uniwersytecie Łódzkim studia I stopnia w systemie Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych (dawniej MISH) prowadzone są od roku akademickiego 2008/2009. Od roku akademickiego 2011/12 prowadzone są także w systemie Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych studia II stopnia.

W Międzyobszarowych Indywidualnych Studiach Humanistyczno-Społecznych biorą udział następujące Wydziały: Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Wydział Filologiczny, Wydział Filozoficzno-Historyczny oraz Wydział Studiów Międzynarodowych i Politologicznych. W latach akademickich 2013/2014 – 2017/2018 w strukturze MISH-S znajdował się Wydział Nauk Geograficznych.

Studenci Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych mają prawo wybierać oferowane zajęcia ze wszystkich jednostek dydaktycznych uczestniczących w MISH-S, zgodnie z obowiązującymi programami ramowymi dla studiów I oraz II stopnia.

  1. Ramowy program studiów

Program Ramowy Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych obejmuje zajęcia zgrupowane w trzech modułach.

Pierwszy moduł obejmuje zajęcia wskazane jako obowiązkowe dla studentów spośród kierunków i specjalności, które zadeklarowały chęć udziału w Międzyobszarowych Indywidualnych Studiach Humanistyczno-Społecznych.

Drugi to moduł z zakresu drugiego obszaru nauk, kształtowany przez każdego studenta indywidualnie pod kierunkiem opiekuna naukowego. Poza kierunkiem wiodącym student może wybierać zajęcia z dowolnego roku studiów. Program ramowy określa liczbę punktów ECTS koniecznych do zaliczenia studiów.

Trzeci to moduł zajęć obowiązkowych dla wszystkich studentów Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych.

Po pierwszym oraz drugim roku studiów pierwszego stopnia oraz po pierwszym roku studiów drugiego stopnia student pisze pracę wieńczącą dany rok. Prace zaliczeniowe są oceniane przez opiekuna naukowego. Oceniającym pracę zaliczeniową może być pracownik naukowy inny niż tutor, specjalista w danej dziedzinie, po wyrażeniu zgody przez opiekuna. Praca roczna ma mieć objętość ok. 20 stron znormalizowanych.

  1. Rada Programowa

Nad organizacją i realizacją planu studiów i programu nauczania na Międzyobszarowych Indywidualnych Studiach Humanistyczno-Społecznych czuwa i sprawuje nadzór Rada Programowa Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych.

Rada Programowa powoływana jest na kadencję równolegle do pozostałych władz Uniwersytetu Łódzkiego. Członków Rady Programowej mianuje na wniosek Rad Wydziałów biorących udział w Międzyobszarowych Indywidualnych Studiach Humanistyczno-Społecznych Rektor UŁ.

Pracami Rady kieruje jej przewodniczący i zastępca przewodniczącego. Przewodniczącego i zastępcę Rada programowa wybiera spośród swoich członków. Przewodniczącego i zastępcę Rady Programowa mianuje Rektor.

Z uwagi na wystąpienie ze struktury MISH-S UŁ Wydziału Nauk Geograficznych od roku akademickiego 2018/2019 Rada Programowa składa się z 9 członków przedstawicieli Wydziałów tworzących Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne, w liczbie: 2 osoby z Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego, 2 osoby z Wydziału Filologicznego, 2 osoby z Wydziału Filozoficzno-Historycznego, 2 osoby z Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych oraz jednego przedstawiciela studentów, wybieranego przez studentów, spośród studentów Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych w ramach wyborów do ciał kolegialnych UŁ.

  1. Opiekun naukowy

Opiekunem naukowym może być pracownik UŁ ze stopniem przynajmniej doktora habilitowanego, a za zgodą Rady Wydziału – doktora, zatwierdzany przez Radę Programową Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych i powoływany przez Radę Wydziału. Nie musi on pracować na Wydziale, na którym student podejmuje studia jako na kierunku wiodącym, lecz na dowolnym Wydziale wchodzącym w skład  MISH-S. Opiekun nie może kierować pracą więcej niż 2 studentów. Praca z każdym studentem wynagradzana jest w formie 10 godzin wliczanych do pensum rocznie. Dla opiekunów z WSMIP jest to 5 godzin wliczanych do pensum rocznie.

Przed rozpoczęciem każdego roku akademickiego poszczególne kierunki przygotowują listę pracowników gotowych podjąć się funkcji opiekuna naukowego studentów Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych wraz z charakterystyką zainteresowań naukowych pracownika. Z listy tej student wybiera swojego opiekuna, przy czym relacja student-opiekun zakłada zgodę obu stron.

Opiekun naukowy pełni rolę doradcy w sprawach związanych z realizacją zainteresowań naukowych studenta; pomaga studentowi w przygotowaniu rozkładu oraz planu studiów; czuwa nad realizacją planu studiów, stawia wnioski w sprawie zmian w tym planie. W przypadku braku realizacji założonego planu studiów wnioskuje o skreślenie z listy studentów z Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych i przeniesienie na zwykły tryb studiowania. Opiekun naukowy może pełnić rolę promotora pracy licencjackiej lub magisterskiej.

  1. Ukończenie studiów

Ukończenie studiów licencjackich i magisterskich Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych następuje w trybie obowiązującym na kierunku wiodącym.

  1. Dodatkowe ustalenia

Student, na wniosek własny lub opiekuna może być przeniesiony na zwykły tryb studiowania. Ostateczną decyzję w tym zakresie podejmuje przewodniczący Rady Programowej. W takim przypadku Dziekan właściwego Wydziału wyznacza semestr/rok, na który student się kwalifikuje i określa różnice programowe.

Studentów Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych obowiązują przepisy Regulaminu MISH-S UŁ. W sprawach nieobjętych tym Regulaminem obowiązuje „Regulamin Studiów w Uniwersytecie Łódzkim”.