Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne UŁ

90-219 Łódź, ul. A. Kamińskiego 27a, tel. 48 42 635 61 09

Sekretariat MISH-S informuje, że na Uczelnianej Platformie Zdalnego Kształcenia e-Campus zostały umieszczone kursy internetowe dla przedmiotu „Szkolenie z BHP w Uniwersytecie Łódzkim” (Course of OSH in University of Lodz). Szkolenie z BHP jest obowiązkowe dla studentów rozpoczynających naukę na I roku studiów, w semestrze zimowym, od 1 października 2017 r.

Sekretariat MISH-S zobowiązuje studentów I roku studiów I oraz II stopnia do dostarczenia oświadczenia o wyborze opiekuna naukowego w terminie do 6 listopada 2017 r. Druk oświadczenia powinien być złożony na odpowiednim formularzu (szablon do pobrania).

Sekretariat MISH-S informuje, że termin dostarczenia do Sekretariatu MISH-S rozkładów zajęć na semestr zimowy w roku akademicki 2017/2018 upływa 6 listopada 2017 r. Jednocześnie Sekretariat MISH-S przypomina, że w rozkłady zajęć wpisywane są wszystkie przedmioty z modułu I, II oraz III, na które uczęszcza student w danym semestrze. Rozkład zajęć powinien być złożony na odpowiednim formularzu (szablon do pobrania).

Sekretariat MISH-S informuje, że pierwsze zajęcia organizacyjne dla studentów I stopnia studiów z przedmiotu „Filozofia współczesna” odbędą się w Instytucie Filozofii UŁ, ul. Lindleya 3/5, w następujących terminach:

– wykład z Panem prof. UŁ dr hab. Witoldem Glinkowskim w dniu 3 października 2017 r. (wtorek), o godz. 14.00, pokój 310

– ćwiczenia z Panem prof. UŁ dr hab. Krzysztofem Matuszewskim w dniu 9 października 2017 r. (poniedziałek), o godz. 13.45, pokój 309

 

Uroczyste spotkanie informacyjne dla studentów pierwszego roku studiów I oraz II stopnia Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych UŁ w roku akademickim 2017/2018 odbędzie się w dniu 02 października 2017 r. (poniedziałek) o godzinie 12.30 w Sali Rady Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ (ul. Kamińskiego 27 a, I piętro).

Na spotkaniu zostaną omówione ważne sprawy organizacyjne dotyczące studiowania w systemie MISH-S.

Sekretariat MISH-S informuje, że będzie nieczynny w terminie od 11 do 13 września 2017 r.

Sekretariat przypomina o możliwości złożenia wniosku o Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2017/2018. Wnioski należy składać (trzy egzemplarze) w Sekretariacie MISH-S w nieprzekraczalnym terminie do 18 września 2017 r.
Jednocześnie Sekretariat informuje, iż studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługują świadczenia z tytułu stypendium ministra, chyba, że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat (art. 184 ust.5).

Kwestie przyznawania stypendiów regulują przepisy:

  • 173, art. 178, art. 181, art. 184 oraz art. 187 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz.1842, z późn. zm.)
  • rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom.

Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej ministerstwa: www. nauka.gov.pl, w zakładce „Dla studentów i uczelni”.

 

Sekretariat MISH-S informuje, że będzie nieczynny w terminie od 21 sierpnia do 1 września 2017 r.

Sekretariat informuje, że w zakładce MISH-S zostały zamieszczone informacje dotyczące systemu APD, OSA oraz procedury egzaminu dyplomowego.