Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne UŁ

90-219 Łódź, ul. A. Kamińskiego 27a, tel. 48 42 635 61 09

Sekretariat MISH-S informuje, że będzie nieczynny w dniach od 5 do 10 września 2018 r

Sekretariat przypomina o możliwości złożenia wniosku o Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia za rok akademicki 2017/2018. Wnioski należy składać (trzy egzemplarze) w Sekretariacie MISH-S w nieprzekraczalnym terminie do 21 września 2018 r.
Jednocześnie Sekretariat informuje, iż studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługują świadczenia z tytułu stypendium ministra, chyba, że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat (art. 184 ust.5).

Kwestie przyznawania stypendiów regulują przepisy:

  • 173, art. 178, art. 181, art. 184 oraz art. 187 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz.1842, z późn. zm.)
  • rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom.

Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej ministerstwa: www. nauka.gov.pl, w zakładce „Dla studentów i uczelni” – „Studia: dla studentów i doktorantów.

Sekretariat MISH-S informuje, że będzie nieczynny w dniach od 16 lipca do 20 lipca 2018 r

Sekretariat informuje, że dyżur Przewodniczącego Rady Programowej MISH-S UŁ prof. dr hab. Marka M. Dziekana w dniu 24 maja 2018 r. zostaje odwołany.

Sekretariat MISH-S informuje, że będzie nieczynny w dniach 18 oraz 19 maja 2018 r.

Studium Języków Obcych Uniwersytetu Łódzkiego uprzejmie informuje, że  Zarządzeniem nr 84 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 19.03.2018 ustanowiono Nagrodę Studium Języków Obcych Uniwersytetu Łódzkiego dla studentów Uniwersytetu Łódzkiego studiów I-go stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, którzy w ramach lektoratu uzyskali najlepszy wynik z egzaminu z języka obcego nowożytnego. Zasady przyznawania Nagrody, określa Regulamin Nagrody, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

Warunkiem przystąpienia do tegorocznej edycji konkursu jest wypełnienie załączonego formularza zgłoszeniowego i  po potwierdzeniu przez dziekanat oraz lektora prowadzącego  dostarczenie go  do Studium Języków  Obcych w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2 lipca 2018 roku.

O nagrodę w bieżącym roku mogą ubiegać się studentki i studenci Uniwersytetu Łódzkiego, którzy przystąpili do egzaminu w sesji zimowej lub letniej roku akademickiego 2017/2018.

Informacje o konkursie oraz formularz do pobrania dostępne są także na stronie SJO UŁ i na facebooku SJO.

Sekretariat MISH-S informuje, że będzie nieczynny w dniach od 30 kwietnia do 06 maja 2018 r.

Sekretariat informuje, że dyżur Przewodniczącego Rady Programowej MISH-S UŁ prof. dr hab. Marka M. Dziekana w dniu 12 kwietnia 2018 r. zostaje odwołany.

Sekretariat MISH-S zobowiązuje studentów do dostarczenia rozkładów zajęć na semestr letni  w roku akademickim 2017/18 w terminie do 19 marca 2018 r. Rozkład zajęć powinien być złożony na odpowiednim formularzu (szablon znajduje się na stronie internetowej).

Jednocześnie Sekretariat MISH-S zobowiązuje studentów do dostarczenia indywidualnych planów studiów na rok akademicki 2017/18 w terminie do 19 marca 2018 r. (szablon znajduje się na stronie internetowej).

Wszyscy Studenci MISH-S, realizujący w semestrze letnim 2017/2018 zajęcia z przedmiotu „Etnografia przestrzeni miejskich” (wykład i ćwiczenia) proszeni są o kontakt e-mailowy z prowadzącą, dr Aleksandrą Krupą-Ławrynowicz (aklawrynowicz@uni.lodz.pl), najpóźniej do dn. 16 lutego 2018 r.

Sekretariat MISH-S informuje, że Rada Programowa MISH-S ogłosiła „Etnografię przestrzeni miejskich” jako przedmiot obligatoryjny, przeznaczony dla studentów II stopnia Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych.