Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne UŁ

90-219 Łódź, ul. A. Kamińskiego 27a, tel. 48 42 635 61 09

Sekretariat MISH-S informuje, że na stronie zostały zamieszczone uaktualnione siatki obowiązujące w r. ak. 2018/2019 dla kierunku Kulturoznawstwo I stopnia, dla kierunku Nowe media I stopnia oraz siatka dla kierunku Kulturoznawstwo II stopnia. Siatka dla kierunku Filmoznawstwo I stopnia pozostaje bez zmian.

Sekretariat MISH-S informuje, że Studium Języków Obcych przygotowało test diagnostyczny określający poziom znajomości języka obcego dla wszystkich studentów I-go stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich. Platforma cyfrowa z umieszczonym na niej testami z sześciu języków nowożytnych będzie aktywna od dnia 5 listopada 2018 r. do 7 stycznia 2019 r.

Test diagnostyczny jest testem obligatoryjnym dla wszystkich studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia i jednolitych studiów magisterskich.

Jednocześnie Sekretariat MISH-S prosi o składanie deklaracji językowych po rozwiązaniu testu językowego na platformie cyfrowej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 stycznia 2019 r.

Sekretariat MISH-S przekazuje propozycję Uniwersytetu Łódzkiego dotyczącą ubezpieczenia NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków) dla studentów. W roku akademickim 2018/2019 ubezpieczycielem w tym zakresie ponownie został PZU S.A.  W przypadku studentów roczna składka ubezpieczenia pozostała na poziomie z zeszłego roku (67 zł).

W przypadku studentów ubezpieczenie można zawrzeć wyłącznie poprzez stronę internetową :  www.nnw-studentow.pl   i opłacenie wniosku do dnia 15.12.2018 r. – wówczas ubezpieczenie zawarte jest na cały rok akademicki.

 

Sekretariat MISH-S informuje, że na Uczelnianej Platformie Zdalnego Kształcenia e-Campus zostały umieszczone kursy internetowe dla przedmiotu „Szkolenie z BHP w Uniwersytecie Łódzkim” (Course of OSH in University of Lodz). Szkolenie z BHP jest obowiązkowe dla studentów rozpoczynających naukę na I roku studiów, w semestrze zimowym, od 1 października 2018 r.

Sekretariat MISH-S zobowiązuje studentów I roku studiów I oraz II stopnia do dostarczenia oświadczenia o wyborze opiekuna naukowego w terminie do 5 listopada 2018 r. Druk oświadczenia powinien być złożony na odpowiednim formularzu (szablon do pobrania).

Sekretariat MISH-S informuje, że w dniu 5 października 2018 r. (piątek) o godz. 12.00 w Instytucie Filozofii UŁ, ul. Lindleya 3/5, pokój 309, odbędą się pierwsze zajęcia dla studentów I stopnia studiów z przedmiotu „Filozofia współczesna” z Panią dr hab. Małgorzatą Kwietniewską, prof. UŁ.

Uroczyste spotkanie informacyjne dla studentów pierwszego roku studiów I oraz II stopnia Międzyobszarowych Indywidualnych Studiów Humanistyczno-Społecznych UŁ w roku akademickim 2018/2019 odbędzie się w dniu 01 października 2018 r. (poniedziałek) o godzinie 12.00 w Sali Rady Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ (ul. Kamińskiego 27 a, I piętro).

Na spotkaniu zostaną omówione ważne sprawy organizacyjne dotyczące studiowania w systemie MISH-S.