90-219 Łódź, ul. A. Kamińskiego 27a, tel. 48 42 635 61 09
Sekretariat przypomina o możliwości złożenia wniosku o Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2017/2018. Wnioski należy składać (trzy egzemplarze) w Sekretariacie MISH-S w nieprzekraczalnym terminie do 18 września 2017 r.
Jednocześnie Sekretariat informuje, iż studentowi, który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługują świadczenia z tytułu stypendium ministra, chyba, że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat (art. 184 ust.5).

Kwestie przyznawania stypendiów regulują przepisy:

  • 173, art. 178, art. 181, art. 184 oraz art. 187 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz.1842, z późn. zm.)
  • rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie stypendiów ministra za wybitne osiągnięcia przyznawanych studentom.

Wzór wniosku dostępny jest na stronie internetowej ministerstwa: www. nauka.gov.pl, w zakładce „Dla studentów i uczelni”.