Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne UŁ

90-219 Łódź ul. A. Kamińskiego 27a tel. 48 42 635 61 09

Na podstawie przepisów Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, Uniwersytet Łódzki nie prowadzi naboru na Międzyobszarowe Indywidualne Studia Humanistyczno-Społeczne UŁ od roku akademickiego 2018/2019.

Sekretariat MISH-S UŁ informuje, że zgodnie z uchwałą nr 176 Senatu Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów na Uniwersytecie Łódzkim na nowych wzorach nie będą umieszczane zdjęcia posiadaczy dyplomów.

Zgodnie z zarządzeniem nr 61 Rektora Uniwersytetu Łódzkiego z dnia 8.05.2019 r. z późn. zm. zostały ustalone następujące zasady odpłatności dla absolwentów I stopnia studiów (cykl kształcenia rozpoczęty w roku akademickim 2018/2019 lub wcześniej):

60 zł za wydanie:

– dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu oraz ich dwóch odpisów, w tym na wniosek studenta, złożony do dnia ukończenia studiów:

– odpisu dyplomu w języku angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, rosyjskim,

– odpisu suplementu do dyplomu w języku angielskim;

20 zł za wydanie:

– dodatkowego odpisu dyplomu w języku obcym,

– dodatkowego odpisu suplementu w języku obcym.

Powyższe opłaty absolwenci MISH-S UŁ wpłacają na konto Wydziału Filozoficzno-Historycznego UŁ: 43 124030281111001029430975

Sekretariat MISH-S UŁ prosi o pilne przesłanie drogą mailową rozkładów zajęć na semestr letni w roku akademicki 2020/2021 w celu wpisania Państwa na zajęcia w systemie USOS. Proszę o załączenie mailowej akceptacji w/w rozkładów zajęć przez Państwa opiekunów naukowych.

Sekretariat MISH-S UŁ przypomina, że w rozkłady zajęć wpisywane są wszystkie przedmioty z modułu I, II oraz III, na które uczęszcza student w danym semestrze. Rozkład zajęć powinien być złożony na odpowiednim formularzu (szablon do pobrania).

Jednocześnie Sekretariat MISH-S zobowiązuje studentów do dostarczenia indywidualnych planów studiów na rok akademicki 2020/2021 (szablon znajduje się na stronie internetowej).

Rozkłady zajęć oraz plan proszę przesyłać na adres mailowy: agnieszka.bartczak@uni.lodz.pl

Sekretariat MISH-S UŁ informuje, że kontakt z Przewodniczącym Rady Programowej MISH-S prof. dr hab. Markiem M. Dziekanem jest możliwy przede wszystkim w formie mailowej: mmdziekan@interia.pl Każda sytuacja, która wymaga bezpośredniej wizyty, musi być wcześniej umówiona.

Sekretariat MISH-S UŁ informuje, że od 19 października 2020 r. (poniedziałek) sekretariat pracuje co do zasady zdalnie. Bardzo proszę kontaktować się telefonicznie oraz mailowo. Numer telefonu: 42 635- 61-09. Adres mailowy: agnieszka.bartczak@uni.lodz.pl Każda sytuacja, która wymaga bezpośredniej wizyty w sekretariacie, musi być wcześniej umówiona.

Sekretariat MISH-S UŁ prosi osoby, które jeszcze nie zrobiły, o przesłanie drogą mailową planów zajęć za rok akademicki 2019/2020. Proszę o załączenie mailowej akceptacji w/w planów zajęć przez Państwa opiekunów naukowych. Plan zajęć powinien być złożony na odpowiednim formularzu (szablon do pobrania).

Plany za rok ak. 2019/2020 proszę przesyłać na adres mailowy: agnieszka.bartczak@uni.lodz.pl

Sekretariat MISH-S UŁ prosi o pilne przesłanie drogą mailową rozkładów zajęć na semestr zimowy w roku akademicki 2020/2021 w celu wpisania Państwa na zajęcia w systemie USOS. Proszę o załączenie mailowej akceptacji w/w rozkładów zajęć przez Państwa opiekunów naukowych.

Sekretariat MISH-S UŁ przypomina, że w rozkłady zajęć wpisywane są wszystkie przedmioty z modułu I, II oraz III, na które uczęszcza student w danym semestrze. Rozkład zajęć powinien być złożony na odpowiednim formularzu (szablon do pobrania).

Rozkłady zajęć proszę przesyłać na adres mailowy: agnieszka.bartczak@uni.lodz.pl

Sekretariat MISH-S UŁ informuje, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zamieściło na swojej stronie informację dotyczącą ważności legitymacji studenckich. Zgodnie z rozwiązaniami wprowadzonymi w kwietniu, w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, legitymacje studenckie są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności w okresie ograniczenia lub zawieszenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po zakończeniu tego okresu. Ograniczenie funkcjonowania uczelni trwało do 30 września 2020 r.  Tym samym okres 60 dni upływa 29 listopada. Regulacje wewnątrzuczelniane dotyczące organizacji kształcenia w uczelni nie mają wpływu na ważność legitymacji studenckich.

https://www.gov.pl/web/nauka/legitymacje-studenckie-sa-wazne-do-dnia-29-listopada-2020-r

Sekretariat MISH-S informuje, że będzie nieczynny w dniach od 20 do 31 lipca 2020 r. oraz od 17 do 21 sierpnia 2020 r.

Sekretariat MISH-S UŁ informuje, że Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego zamieściło na swojej stronie informację dotyczącą ważności legitymacji studenckich. Zgodnie z art. 51b ust. 4 ustawy – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce, okresie zawieszenia lub ograniczenia funkcjonowania uczelni oraz przez 60 dni po jego zakończeniu legitymacje studenckie są ważne, bez konieczności potwierdzania ich ważności.

https://www.gov.pl/web/nauka/informacja-w-sprawie-waznosci-legitymacji-studenckich-legitymacji-doktoranta-i-legitymacji-sluzbowych-nauczyciela-akademickiego